NICKEL INKUBATOR

Zamiarem Nickel Technology Park Poznań było zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce, w branżach: biotechnologia, IT, budownictwo oraz technologie ekologiczne. Zamierzenia te zostały osiągnięte poprzez wsparcie procesu tworzenia i zawiązywania innowacyjnych przedsiębiorstw, a także przygotowania strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań maksymalizujących szanse samodzielnego przetrwania tychże przedsiębiorstw na rynku. Dokonano tego poprzez realizację projektu pt. „NICKEL INKUBATOR - Wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych” w okresie 01.03.2011 r. - 31.08.2013 r. w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2014.

Projekt skierowany do polskich naukowców, studentów, osób z jednostek badawczo-rozwojowych i pomysłodawców działających w branżach: biotechnologia, ICT, budownictwo oraz technologie ekologiczne. Projekt zrealizowany w pięciu etapach. W pierwszych dwóch, po fazie poszukiwania pomysłów nastąpiło ich wstępne rozpoznanie i ocena, co pozwoliło na wyselekcjonowanie 27 najbardziej obiecujących przedsięwzięć. Na etapie preinkubacji 19 z nich otrzymało m.in. wsparcie doradcze z zakresu zagadnień biznesowo- finansowych, prawnych oraz badań rynkowych, jak również specjalny coaching dotyczący współpracy i negocjacji z potencjalnym inwestorem. Natomiast w ramach inkubacji 9 wybranych podmiotów otrzymało wsparcie kapitałowe w wysokości do 800 tys. zł na każde przedsięwzięcie. Ostatni etap – wyjście kapitałowe ze wspieranej inwestycji – zostanie zrealizowany w ciągu następnych pięciu lat. Przy ocenie i wyborze pomysłów decydujące znaczenie miał potencjał technologiczny i stopień innowacyjności przedsięwzięcia.