BioMed

Zamiarem Centrum Biotechnologii jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce, w branżach: biotechnologia, medycyna, OZE / ochrona środowiska, chemia oraz ICT. Zamierzenia te zostaną osiągnięte poprzez wsparcie procesu tworzenia i zawiązywania innowacyjnych przedsiębiorstw, a także przygotowania strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań maksymalizujących szanse samodzielnego przetrwania tychże przedsiębiorstw na rynku. Możemy tego dokonać poprzez realizację projektu pt. „BioMed - inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2014.

Projekt zostanie zrealizowany w pięciu etapach. W pierwszych dwóch, po fazie poszukiwania pomysłów nastąpi ich wstępne rozpoznanie i ocena, co pozwoli na wyselekcjonowanie 27 najbardziej obiecujących przedsięwzięć.

Na etapie preinkubacji 18 z nich otrzyma m.in. wsparcie doradcze z zakresu zagadnień biznesowo-finansowych, prawnych oraz badań rynkowych, jak również specjalny coaching dotyczący współpracy i negocjacji z potencjalnym inwestorem. Natomiast w ramach inkubacji 9 wybranych podmiotów otrzyma wsparcie kapitałowe w wysokości średnio 800 tys. zł na każde przedsięwzięcie. Ostatni etap – wyjście kapitałowe ze wspieranej inwestycji – zostanie zrealizowany w ciągu następnych maksymalnie dziesięciu lat.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt skierowany jest do polskich naukowców, studentów, osób z jednostek badawczo-rozwojowych i pomysłodawców działających w branżach: biotechnologia, ICT, medycyna, OZE / ochrona środowiska, chemia.

Na etapie preinkubacji 18 z nich otrzyma m.in. wsparcie doradcze z zakresu zagadnień biznesowo-finansowych, prawnych oraz badań rynkowych, jak również specjalny coaching dotyczący współpracy i negocjacji z potencjalnym inwestorem. Natomiast w ramach inkubacji 9 wybranych podmiotów otrzyma wsparcie kapitałowe w wysokości średnio 800 tys. zł na każde przedsięwzięcie. Ostatni etap – wyjście kapitałowe ze wspieranej inwestycji – zostanie zrealizowany w ciągu następnych maksymalnie dziesięciu lat.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt skierowany jest do polskich naukowców, studentów, osób z jednostek badawczo-rozwojowych i pomysłodawców działających w branżach: biotechnologia, ICT, medycyna, OZE / ochrona środowiska, chemia.