Powiadomienie o nowych przepisach RODO

Z uwagi na to, że 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.
Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Younick Technology Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1 (dalej jako „Spółka”).

 

W jaki sposób można się skontaktować ze Spółką, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Podajemy dane kontaktowe: adres e-mail: daneosobowe@nickel.com.pl, adres pocztowy: Younick Technology Park sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z łączącą nas współpracą.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  1. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną;

  2. obsługi reklamacji;

  3. obsługi Twoich pism, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

  4. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Ponadto, przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;

  2. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

  3. prowadzenie analiz statystycznych;

  4. przechowywanie danych dla celów archiwalnych,

  5. dla celów podatkowych i rachunkowych oraz spełnienia innych obowiązków publicznoprawnych, do których jesteśmy zobowiązani w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto, tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe i jakie dane przetwarzamy?

Spółka wymaga podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Dane, jakie nam podajesz, to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, a także do ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W zakresie danych, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo z grupy Nickel, ponadto kurierom, dostawcom usług i innym podmiotom, o ile jest to konieczne do realizacji umowy. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom władzy publicznej.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy oraz dla potrzeb rozliczeń publicznoprawnych, maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia współpracy. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę poza Europejski Obszar Gospodarczy, za wyjątkiem przekazywania danych do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu.